Δράση A4: Προσδιορισμός της φυτρωτικότητας σπερμάτων και της βιωσιμότητας των φυταρίων

Ο βασικός στόχος της Δράσης Α.4 είναι να προσδιοριστούν οι καλύτερες τεχνικές για τη φύτρωση των σπερμάτων και την ανάπτυξη και αύξηση των φυταρίων.

Οι άρκευθοι μπορούν να αντεπεξέλθουν σε έντονη ξηρασία και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ μπορούν να επανεγκατασταθούν σε αποψιλωμένες εκτάσεις σε ορεινές άνυδρες και ημιάνυδρες ζώνες. Τα δυο είδη αρκεύθων (Juniperusexcelsaκαι J. foetidissima) είναι μορφολογικά σχεδόν ίδια και απαντώνται σε περιοχές με παρεμφερές εδαφοκλιματικό περιβάλλον, ενώ μπορεί να αναπτύσσονται μαζί. Υπάρχουν όμως διάφοροι παράγοντες που επιβραδύνουν την ικανότητα για αναπαραγωγή με σπέρματα ή τη βλαστική αναπαραγωγή των αρκεύθων. Πιθανότατα αυτός να είναι και ο λόγος που, τουλάχιστον για τα συγκεκριμένα είδη αρκεύθων, δεν είναι διαδεδομένα ως εμπορικά είδη. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προταθεί διάφοροι προφυτρωτικοί χειρισμοί για την αύξηση του ποσοστού φύτρωσης των σπερμάτων και την επιτυχία των μοσχευμάτων, αλλά δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί οι πλέον κατάλληλοι. Σκοπός της δράσης αυτής είναι, μέσω της κατανόησης της βιολογίας φύτρωσης των σπερμάτων, να εντοπισθούν οι παράγοντες που αυξάνουν τη φυτρωτικότητά τους ώστε να περιγραφούν οι κατάλληλοι χειρισμοί.

Η συλλογή σπερμάτων και μοσχευμάτων αποσκοπεί στη διερεύνηση για την αύξηση της φυτρωτικότητας, ώστε να υπάρξουν σαφείς οδηγίες για τη φυτρωτικότητα των σπερμάτων και τη βιωσιμότητα των φυταρίων στο φυσικό τους περιβάλλον, πετυχαίνοντας τον εμπλουτισμό του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού των αρκεύθων στην Πρέσπα.

Εδώ μπορείτε να δείτε την περίληψη των αποτελεσμάτων της δράσης.