Δράση Α2: Αξιολόγηση των δασοπονικών γνωρισμάτων των Ελληνικών Δασών Αρκεύθου στην Πρέσπα

Η περιγραφή των δασοπονικών γνωρισμάτων στα δάση αρκεύθου είναι το επόμενο βήμα μετά την καταγραφή της χλωρίδας και της βλάστησης. Μέσω της δράσης αυτής, σε συνδυασμό με τη Δράση Α1, θα αξιολογηθεί και θα χαρτογραφηθεί η κατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 9562 *Ελληνικά Δάση Αρκεύθου, προσδιορίζοντας τις φυσικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαδικασίες που οδήγησαν στη σημερινή κατάστασή του. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαδικασίες θα προσδιοριστούν μέσω στοιχείων από τα αρχεία της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας, του Δήμου Πρεσπών, από αρχεία ιδιωτών, καθώς και από συνεντεύξεις με υλοτόμους και κτηνοτρόφους. Για την περιγραφή της κατάστασης στην οποία βρισκόταν το δάσος παλαιότερα θα χρησιμοποιηθούν επίσης αεροφωτογραφίες (από το 1940 και μετά).

Εκτός από την περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 9562 *Ελληνικά Δάση Αρκεύθου και τη διερεύνηση των αιτιών υποβάθμισης, η συγκεκριμένη δράση θα προσδιορίσει τα κύρια γνωρίσματα των συστάδων που βρίσκονται σε ένα επιθυμητό επίπεδο διατήρησης του τύπου οικοτόπου.

Τα παραπάνω στοιχεία καθορίζουν τις δράσεις του έργου και το σχεδιασμό της αποκατάστασης των υποβαθμισμένων δασών αρκεύθου, όπως και το πρόγραμμα παρακολούθησης.

Εδώ μπορείτε να δείτε την "Αξιολόγηση των δασοπονικών γνωρισμάτων των Ελληνικών Δασών Αρκεύθου στην Πρέσπα".