Δράση D3. Πρόγραμμα παρακολούθησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων

Η Δράση D.3 αφορά την παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και αποτελεί υποχρεωτική δράση των προγραμμάτων LIFE. Ουσιαστικά πρόκειται για έρευνα με ερωτηματολόγια, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, μέσα από τα οποία τεκμηριώνεται η προοδευτική αύξηση του βαθμού γνώσης για τον τύπο οικοτόπου στην περιοχή. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται σε τρεις φάσεις: στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του προγράμματος. 

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης
H δράση αυτή αρχικά προέβλεπε να πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις. Έπειτα όμως από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, αξιολογήθηκε ότι η μελέτη απαιτεί μία ακόμη φάση. Το πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε το 2014 και μπορείτε να δείτε την περίληψη της αναφοράς στα παραδοτέα, ενώ το δεύτερο στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σεπτέμβριος 2017 – Εξέλιξη δράσης

Η δεύτερη και τελική φάση της δράσης παρακολούθησης των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών, ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη της τελικής αναφοράς το Σεπτέμβριου 2017. Η τελική αναφορά βασίστηκε στην ανάλυση των απαντήσεων σε ερωτηματολόγια που απευθύνονταν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 2017. Τα αποτελέσματα της δράσης περιέχονται στην τελική αναφορά, η οποία είναι διαθέσιμη στα παραδοτέα τους έργου.

Παραδοτέα: