Δράση D2: Πρόγραμμα παρακολούθησης των δράσεων αποκατάστασης

Η Δράση D.2 αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων αποκατάστασης (φυτεύσεις) και την αξιολόγησή τους. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έργου LIFE+ JunEx παρακολουθείται η βιωσιμότητα των δενδρυλλίων και αξιολογείται η ανάγκη τυχόν επιπλέον χειρισμών που χρειάζονται, όπως για παράδειγμα επιπλέον πότισμα και αφαίρεση των ζιζανίων.