Δράση D1: Πρόγραμμα παρακολούθησης των δράσεων διαχείρισης

Στη Δράση D.1 παρακολουθούνται οι δράσεις διαχείρισης, όπως η αραίωση των δασών αρκεύθου από τα πλατύφυλλα και η επίδραση της κτηνοτροφίας στον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας. Ειδικότερα η παρακολούθηση της απόδοσης των δράσεων C.1 και C.2 είναι βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων αποκατάστασης και της κατάστασης διατήρησης του τύπου οικοτόπου. Οι πληροφορίες που ανακτώνται είναι σημαντικές για τη γρήγορη προσαρμογή των μέτρων των δράσεων C.1 και C.2 με σκοπό την καλύτερη απόδοσή τους. Η παρακολούθηση βασίζεται στο συνδυασμό δεικτών που αφορούν τη φυσική αναγέννηση, τη δυναμική των συστάδων, τη χλωρίδα και τη βλάστηση. 

 Εξέλιξη δράσης – Οκτώβριος 2016

 Η πρώτη φάση της παρακολούθησης αποτυπώθηκε στις σχετικές αναφορές του Οκτωβρίου 2016, μετά από την ολοκλήρωση των μετρήσεων για την αξιολόγηση της φυσικής αναγέννησης, της δυναμικής των συστάδων, της χλωρίδα και της βλάστησης (Ιούλιος και Σεπτέμβριο 2016).

Εξέλιξη δράσης – Οκτώβριος 2017

Η δράση ολοκληρώθηκε με την ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων τον Οκτώβριο του 2017. Στα σχετικά παραδοτέα, συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των δράσεων διαχείρισης, όπως η αραίωση των δασών αρκεύθου από τα πλατύφυλλα (δράση C1), η επίδραση της κτηνοτροφίας στον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας (δράση C2) και το καθάρισμα των δασών αρκεύθου από σκουπίδια (δράση C2).

Παραδοτέα: