Δράση Ε2: Συναντήσεις

Δύο ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν συνολικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η μία αφορά την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη διεξαγωγή του προγράμματος και τα έργα που θα ακολουθήσουν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους παράγοντες υποβάθμισης του δάσους, στα μέτρα αντιμετώπισης αυτών και φυσικά στη συμμετοχή των κατοίκων στις προβλεπόμενες δράσεις διαχείρισης και προστασίας.

 

Η δεύτερη συνάντηση έχει διασυνοριακή διάσταση και αποσκοπεί στην ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και προστασία των Ελληνικών Δασών Αρκεύθου και στις άλλες δύο χώρες της λεκάνης των Πρεσπών, την Αλβανία και την ΠΔΓΜ. Το πρόγραμμα λαμβάνει μεν χώρα μόνο στην Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα Ελληνικά Δάση Αρκεύθου εκτείνονται σε όλο το Διασυνοριακό Πάρκο. Η ενημέρωση λοιπόν των διασυνοριακών φορέων και η προώθηση αντίστοιχων έργων αποτελεί προτεραιότητα για το πρόγραμμα.

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

H δράση έχει ολοκληρωθεί με την υλοποίηση των δύο συναντήσεων, όπως προέβλεπε η περιγραφή της δράσης. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στην αρχή του προγράμματος, τον Μάρτιο του 2014, με στόχο να ενημερώσει την τοπική κοινωνία για το έργο, ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 με στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στη διασυνοριακή Πρέσπα με τη διαχείριση των Αρκεύθων, για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Παραδοτέα: