Δράση C3: Παραγωγή, φύτευση και συντήρηση φυταρίων

Η δράση περιλάμβανε τη σταδιακή συλλογή 15.000 σπόρων, την παραγωγή φυταρίων (βάσει των προδιαγραφών της Δράσης Α.4), τη φύτευση, την παρακολούθηση και το πότισμα των φυτεμένων φυταρίων. Η παραγωγή καλής ποιότητας φυταρίων θεωρείται πολύ σημαντική σε αυτό το στάδιο, ώστε η τεχνητή αναγέννηση να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την επιτυχή αποκατάσταση των δασών αρκεύθου και συνολικότερα του τύπου οικοτόπου *9562. Τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής δράσης Α4 κατέδειξαν περιορισμούς στην παραγωγή μεγάλη ποσότητας φυταρίων αρκεύθου, λόγω της χαμηλής βιωσιμότητας των εμβρύων και προτάθηκαν σχετικές αλλαγές στην εφαρμογή της δράσης, όπως η σπορά προ-χειρισμένου σπόρου, ώστε να αποτελέσει «τράπεζα σπόρου» στο έδαφος και η φύτευση μικρότερου αριθμού φυταρίων.

Δεκέμβριος 2016 - Εξέλιξη δράσης

Σπορές με προχειρισμένο σπόρο για την ενίσχυση της αναγέννησης των αρκεύθων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί βάσει του αναθεωρημένου πλάνου εφαρμογής της δράσης. Φυτάρια, τα οποία φύτρωσαν σε συνθήκες εργαστηρίου μεταφυτεύθηκαν και περιφράχθηκαν το Νοέμβριο του 2016. Η δράση αυτή είναι σε εξέλιξη όσον αφορά τα ποτίσματα και την παρακολούθηση της επιτυχίας των φυτεύσεων (η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης D2).

Σεπτέμβριος 2017 – Ολοκλήρωση δράσης

Τον Ιούνιο 2017 ολοκληρώθηκε η τελική αναφορά της δράσης, η οποία συνοψίζει το σύνολο των επεμβάσεων και των χειρισμών που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Παράλληλα τα πορίσματα των φυταρίων συνεχίστηκαν μέχρι το Σεπτέμβριο 2017. Τα αποτελέσματα της δράσης παρουσιάζονται στην τελική αναφορά της δράσης παρακολούθησης D2.

Παραδοτέα: