Δράση C1: Εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών

Η εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών αφορά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών όπως περιγράφονται στη Δράση Α.3 και την υλοποίηση της τεχνικής μελέτης για τα έργα αποκατάστασης (Δράση Α.5). Οι κύριες επεμβάσεις αφορούν υλοτομίες πλατύφυλλων και θάμνων σε μια συνολική έκταση 180 εκταρίων. Περιλαμβάνει τον έλεγχο της προσήμανσης των δέντρων που είναι να κοπούν, την επικοινωνία με τους δασικούς συνεταιρισμούς και την επίβλεψη των υλοτομιών και όλων των σχετικών εργασιών (μεταφορά ξυλείας, κ.λπ.). Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης δράσης ελέγχεται με τις δράσεις παρακολούθησης D.1 και D.2.

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Η δράση αυτή περιλαμβάνει 3 φάσεις εφαρμογής καθαρισμών στα δάση αρκεύθου από είδη πλατύφυλλων δέντρων. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι 2 φάσεις έχοντας καλύψει 120 εκτάρια, ενώ το τρέχον διάστημα υλοποιείται η τρίτη φάση που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις αρχές της ερχόμενης Άνοιξης. Η παραγόμενη ξυλεία διατίθεται από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας για τις ανάγκες των κατοίκων των οικισμών της περιοχής.

Παραδοτέα: