Δράση D3 – Πρόγραμμα Παρακολούθησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων (Ά Φάση), Νοέμβριος 2016

Δράση D3 –  Πρόγραμμα Παρακολούθησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων (Ά φάση : Έναρξη έργου), Νοέμβριος 2016