Δράση Α4 – Προσδιορισμός της φυτρωτικότητας σπερμάτων και της βιωσιμότητας των φυταρίων (περίληψη)